Mućni glavom, snađi se

Glavni organizator :
Jelena Babić
Broj učesnika :
8
Ustanova :
OŠ "Milić Rakić Mirko" Prokuplje
Opis :
Deca vole da se igraju i najlake u?e kroz igru, razvijaju intelektualne sposobnosti i kreativnost kao i motivaciju za rad. Kako je ljudski mozak, a samim tim i de?ji mozak, velika tajna, stalno pronalazimo nove na?ine da razvijamo pam?enje i logi?ko miljenje kod dece. Rad u kombinovanom odeljenju je neto posebno pa su tako i aktivnosti koje su realizoavne u okviru obeleavanja Dana inteligencije bile graduirane i sastavljene tako da se u rad uklju?e svi u?enici nepodeljene kole. Cilj naih aktivnosti je podsticanje vetine reavanja problema i razvoj logi?kog miljenja. Ativnost je realizovana tako da su u?enici podeljeni u dve grupe. Svaka gupa dobija 9 zadataka, napisanih na 9 kvadrata koji sadre: logi?ke zadatke,matemati?ke zadatke, rebuse, jezi?ke igre (sastavljanje stihova), gramati?ki zadatak, skrivalice (prona?i odre?eni predmet na slici) i sli?no. Nakon ispravno reenih zadataka grupa mora da spoji mapu od dobijenih kvadrata (na pole?ini svakog kvadrata je deo putanje koja vodi do glavnog zadatka u kolskom dvoritu). U?enici prvog razreda iz svake grupe navode ostale drugove do glavnog zadatka prate?i obeleja u vidu strelica. Na putu nailaze na prepreke u vidu postavljenih jo nekih zadataka na 2, 4. i 6. ta?ki ( ulazna vrata, uglovi kolske zgrade) nalazi se jo po jedan zadatak ( logi?ki zadaci, rebusi...). Ukoliko ta?no ree zadatak (provera preko QR koda), nastavljaju dalje, a ako pogree broje u mestu 20 sekundi, nakon ?ega mogu pokuti ponovo. Glavni zadatak nalazi se u kolskom dvoritu (isti zadatak za obe grupe, na razli?itim lokacijama). Grupa koja prva rei glavni zadatak je pobednik i dobija diplomu.
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Aktivnost 1 - Dan ingeligencije
1 / 1