Zagonetne operacije

Glavni organizator :
Jasmina Micić
Broj učesnika :
24
Ustanova :
Prva kragujevačka gimnazija
Opis :
U znak obeležavanja Dana inteligencije i osnivanja MENSE, 04.oktobra 2019. godine u odeljenju I razreda učenika sa posebnim sposobnostima za matematiku, održan je ugledni čas "Zagonetne operacije", kome su prisustvovale koleginice Maja Vulović i pomoćnik direktora Ljiljana Jelesijević, nastavnici matematike, kao i asistenti Prirodno matematičkog fakulteta Jelena Dimitrijević i Nemanja Vučićević. Čas je realizovan uz primenu frontalnog i individualnog oblika rada. Prateća Sway prezetacija je objedinila sve interaktivne kvizove koji su na času primenjeni. Najvažniji zaključci su pisani na tabli, a od učenika je traženo da ih, kao i individualne izrade na istim zadacima prilikom učešća u kvizovima, pribeleže u sveske. Od nastavnih metoda, primenjene su: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora i metoda ilustracije i demonstracije u kombinaciji sa metodom rada na tekstu. Učenicima je ponuđen tekst prezentacije sa zahtevom da kroz razgovor ponuđeno dopune novim informacijama. Radi sticanja znanja o operacijama, učenicima su demonstrirani crteži tabela operacija kao i slike šema elemenata povezanih operacijom koju su kroz dijalog otkrivali na osnovu naznačenog preslikavanja. U postupku demonstracije i ilustracije, da bi se sadržaji programa učenja što bolje razumeli i nastava učinila očiglednijom, korišćeni su dinamični interaktivni testovi kao i modifikovana varijanta Kahu kviza. Naime, pitanja sa ilustrovanim tabelama su kreirana na slajdovima prezentacije, kao kod uobičajenog Kahu kviza. Učenicima su unapred pripremljeni i podeljeni listići sa četiri boje, tj. karakteristični Kahu odgovori. Oni su, nakon individualne izrade zadatka u svesci, signalizirali sa mesta presavijajući i i pokazujući zavisno od odgovora, svoj izbor jedne od četiri Kahu boje. Ovo je za nastavnika u cilju formativne procene, važna povratna informacija da li je potrebno zadatak detaljnije objasniti učenicima, prema uniformnosti tačnih odgovora. U ovom načinu primene Kahu kviza bez upotrebe mobilnih telefona, sam kviz je imao pravu svrhu alata. Do izražaja je došao prvenstveno sadržaj kviza, a ne sam kviz i brzina odgovora euforičnih predstavnika timova klasičnog Kahu kviza. Postignuta je zanimljiva interakcija u svim delovima časa, što su potvrdili i prisutni nastavnici, u diskusiji nakon časa. Korišćeni alati za kvizove: LearningApps i Genially. Primenjeno je interaktivno učenje, kao proces koji doprinosi promenama u razmišljanju i ponašanju učenika, na osnovu socijalne interakcije. Učenici su kritički preispitivali informacije, analizirali ih, razmenjivali mišljenja i ideje usmeno da bi oblikovali zaključke u saradnji sa drugima. A najvažnije je to da su dolazili do zaključaka sa radošću. Detaljnije, na stranici nastavnog bloga: https://matemamomenti.com/
Imena realizatora :
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Učenicima Srednje Škole
Link do materijala:
https://sway.office.com/C5z3zagmnxgXCNFp?ref=Link
Aktivnost 183 - Dan ingeligencije
1 / 1