Ko se krije u Srbiji

Glavni organizator :
Mirjana Kosanović
Broj učesnika :
24
Ustanova :
OŠ "Matko Vuković", Subotica
Opis :
Aktivnost integriše sadržaje vezane za usvajanje pravopisa sa sadržajima vezanim za prirodu i društvo, tj. snalaženje na geografskoj karti, i memorisanje geografskih pojmova. U okviru časa srpskog jezika i nastavne jedinice "Pisanje velikog slova u nazivima geografskih pojmova" kratkim frontalnim uvodom kroz dijalog obnovljena su učena pravopisna pravila vezana za pisanje velikog slova. Učenici su pomenuli i imena naselja, planina, reka, što smo u narednom koraku objedinili terminom geografski pomovi. Sledeći korak je bio prvi susret sa geografskom kartom i kartografskim znacima, prezentovanih projekcijom na tabli. Podeljeni u grupe, zadat im je zadatak da nađu nazive geografskih pojmova u kojima se neko sakrio, bez obzira da li je u pitanju biljka, životinja ili nešto sasvim drugo, a zatim da ih predstave asocijativnom tehnikom (u rečniku dece crtežom, sličnom rebusu) u tabeli nekoj od tri zadate kolone: naselja, planine ili reke. Deca su bila višestruko aktivna: čitala su kartografske znake (napominjem da su u pitanju učenici drugog razreda i da im je ovo bio prvi susret sa geografskom kartom), da traže skrivene pojmove u nazivima i da ih predstave crtežom. U sledećoj fazi su predstavili svoj rad drugima i koristeći svoje crteže prezentovali odeljenju koga su sve našli skrivenog u Srbiji. Završna aktivnost nas je vratila sadržajima srpskog jezika i primeni pravopisnih pravila. Za svaki zabeležen pojam napisali su po jednu rečenicu, vodeći računa o pravopisnim pravilima. Čas je bio veoma uspešan, deca maksimalno aktivna i zainteresovana.
Imena realizatora :
Olgica Petrić
Ovaj dogadjaj je namenjen:
Mladjim osnovcima
Link do slika:
Aktivnost 41 - Dan ingeligencije